Ekonomické lyceum

Absolvent studijního oboru Ekonomické lyceum má znalosti, které jsou na trhu práce velmi potřebné. Jedná se o studium se širším všeobecným vzděláním.

Velkou váhu má v tomto oboru jazykové vzdělávání. Žáci studují povinně dva cizí jazyky a informační a komunikační technologie. Získávají znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie osobnosti, historie a přehled v oblasti geografie, odborné vzdělání v ekonomických předmětech a vědomosti z obecně ekonomických disciplín plnících přípravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu.

Oproti učebnímu plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů – matematika, fyzika, chemie, biologie i společenskovědných předmětů – společenskovědní seminář, psychologie, zeměpis, dějepis. Z předmětů odborných je zařazena ekonomika, účetnictví, právo a volitelné předměty z nabídky: žurnalistika, příprava a zpracování prezentací, fiktivní firma a matematický seminář.

Hlavním posláním ekonomického lycea je důkladná příprava žáků pro zvládnutí přijímacího řízení a studia na vysokých školách. Velkou výhodou je, že v případě nástupu do zaměstnání má absolvent ekonomického lycea díky studiu základů odborných ekonomických předmětů kvalifikaci absolventa střední odborné školy. Tento typ vzdělání absolventům zajišťuje možnost zaměstnání v širokém spektru pracovních činností. Ekonomické lyceum dává rovněž možnost rychlého přizpůsobení se novým pracovním požadavkům bez nutnosti rekvalifikace.

(kód 78-42-M/02)